Konference Nádory hlavy a krku 2017

Ve dnech 7. - 8. dubna proběhla konference Nádory hlavy a krku 2017. Děkujeme všem účastníkům.

konference Nádory hlavy a krku 2017
konference Nádory hlavy a krku 2017
konference Nádory hlavy a krku 2017
konference Nádory hlavy a krku 2017
konference Nádory hlavy a krku 2017
konference Nádory hlavy a krku 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

stránky, které otevíráte, se stávají domovskou internetovou adresou nového sdružení – České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku.

Tato skupina vznikla z potřeby i formálně propojit odborníky, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku, poskytnout jim platformu, která by dala prostor k intenzivnější mezioborové výměně názorů, a zároveň je reprezentovala vzhledem k veřejnosti i k zahraničním organizacím.

Hlavní důvody vzniku a zároveň plánovanou náplň činnosti Kooperativní skupiny lze shrnout do následujících bodů:

  • Skupina představuje reprezentativní oborově vyvážené těleso, které je platným partnerem mezinárodních organizací jako je European Head and Neck Society nebo International Federation of Head and Neck Oncolologic Societies a může se podílet na mezinárodních programech EU jako je např. Cooperation in Science and Technology.
  • Skupina podporuje mezioborovou výměnu poznatků a názorů především organizováním interdisciplinárních konferencí.
  • Skupina iniciuje mezioborové klinické vědecké projekty a podporuje zařazení tuzemských pracovišť do mezinárodních vědeckých projektů.
  • Skupina se podílí na postgraduálním vzdělávání v jednotlivých oborech a podporuje interdisciplinaritu v  rámci tohoto vzdělávání.
  • Skupina se podílí na osvětové práci z hlediska prevence a včasné diagnostiky nádorů hlavy a krku směrem k odborné i laické veřejnosti.
  • Skupina se podílí na vydávání časopisu Head and Neck Cancer News

První akcí, kterou Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku po svém ustavení pořádá, je interdisciplinární konference Nádory Hlavy a krku 2017. Tato akce proběhne 7. – 8. dubna 2017 v Hradci Králové. Na těchto stránkách máte nyní možnost se na konferenci přihlásit.

Na rozdíl od jiných setkání tato konference není koncipována primárně jako prostor pro prezentaci vlastních výsledků či edukativní přednášky. Konference se snaží vyhledávat kontroverzní body v komplexní onkologické péči o naše pacienty, představit pohledy jednotlivých odborností a následně dát prostor pro diskusi nad těmito tématy. Prostor dostane i preklinická problematika, která ovšem již nyní do praxe výrazně zasahuje (problematika HPV či imunologie nádorů).

Na konferenci budou mít účastníci první možnost vstoupit do kooperativní skupiny. V průběhu konference proběhne pak první členská schůze skupiny a volby výboru skupiny.

Věříme, že konference zaujme jak mladé kolegy v postgraduálním vzdělávání, tak zkušené odborníky.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové